Wetlands Elke Schietse

Wetlands

Naast de getijdennatuur zijn ook wetlands typerend voor de natuur in Rivierpark Scheldevallei. In de winter is het grondwater hier zo hoog dat ze onder water komen te staan. In de zomer daalt het grondwater. Wetlands variëren van open water tot rietland, elzenbroekbossen of natte graslanden. Je vindt er vissen, amfibieën, libellen en weidevogels bij de vleet.

Foto © Elke Schietse

Wesley Poelman 31

Waardevolle graslanden

Omdat ze vanwege hun vochtige karakter niet in aanmerking komen als akker, worden deze drassige gebieden vaak al eeuwenlang gebruikt als graasweide, hooiland of wisselweide waardoor ze een cultuurhistorische waarde hebben. Waardevolle graslanden kenmerken zich dikwijls door sloten, greppels, poelen, bronnen of kwelzones en een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten. Dat maakt van deze gebieden een populaire plek voor tal van diersoorten.

Foto © Wesley Poelman

Broek De Naeyer Scheldeland 504 Mie De Backer Toerisme Provincie Antwerpen

Moeraszones

Met zijn vele meersen en natte zones, kent de Scheldevallei ook echte moeraszones. Die moerascomplexen hebben een enorme ecologische waarde. Het Sigmaplan legt nieuwe moerasgebieden aan en creëert daarmee grote aangesloten leefgebieden voor specifieke plant- en diersoorten zoals de roerdomp, porseleinhoen en woudaap.

Foto Mie De Backer © Toerisme Provincie Antwerpen

Alnus glutinosa 42 Zwarte els Saxifraga Hans Boll

Elzenbroekbos

Een andere zeldzame, natte vegetatie zijn de elzenbroekbossen. De bomen staan met hun voeten in het water doordat ze gevoed worden door kwelwater. Typisch is de afwisseling van open water, moerasvegetatie en verspreide bomen. Dikwijls is dat Zwarte els.

Foto Hans Boll © Saxifraga

Pontravedijk David Samyn Toerisme Oost Vlaanderen

Wateropslag

Dankzij hun hoge grondwaterstand in de winter, vervullen deze natte gebieden een belangrijke functie voor wateropslag. Bovendien zuigen graslanden het water op na hevige regenbuien en laten ze het in droge periodes met mondjesmaat weer los. Zeker met het zicht op de drogere zomers die we krijgen als gevolg van de klimaatopwarming, zijn deze natuurlijke sponzen van cruciaal belang.

Meer over de natuur
in Rivierpark Scheldevallei